பிசிபி லேஅவுட், பிசிபி நகல், பிசிபி தலைகீழ்

PCB குளோன், PCB ஃபேப்ரிகேஷன், SMT செயலாக்கம்,

அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு அசெம்பிளி மற்றும் வெகுஜன உற்பத்தி

MCU ரிவர்ஸ், MCU அட்டாக், IC கிராக், IC டிக்ரிபெரிங்

page_banner

ஆல்டெரா ஐசி அன்லாக்

Altera mcu unlcok தொடர்:

Altera EPC1 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EPC1 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
EPC1064 ஆக Altera EPC1 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EPC1 என EPC1064 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
EPC1441 ஆக Altera EPC1 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EPC1 என EPC1441 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC1064 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EPC1064 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC1064 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
Altera EPC1441 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EPC1441 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC1441 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
Altera EPC1441 EPC1064 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EPC1441, EPC1064 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
அல்டெரா EPC1441 EPC1064 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF ஆக
Altera EPC2 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC2 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
Altera EPC2 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPC2 என EPC1 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC2 EPC1 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF ஆக உள்ளது
Altera EPC2 EPC1 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPC2 என EPC1441 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EPC2 என EPC1441 [TQFP32] DIL32/TQFP32-1 ZIF
Altera EPC2 EPC1441 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPC4 [PQFP100 Option1] DIL48/QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC8 [PQFP100 Option1] DIL48/QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC8 [PQFP100 Option2] DIL48/QFP100 ZIF PLD-10
Altera EPC16 [PQFP100 Option1] DIL48/QFP100 ZIF PLD-6
Altera EPC16 [PQFP100 Option2] DIL48/QFP100 ZIF PLD-10
Altera EPC16 [UBGA88] BGA-0733/0734 = BGA-Bottom-83 + BGA-Top-135 ZIF
Altera EPCS1 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
Altera EPCS1 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPCS4 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
Altera EPCS4 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPCS16 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
Altera EPCS16 [SOIC16] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
Altera EPCS16 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPCS64 [SOIC16] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
Altera EPCS64 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EP310 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP310 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP310I குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP310I [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP312 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP312 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP320 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP320 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP320I குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP320I [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
Altera EP324 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP324 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP600 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP600 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP600 [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP600I குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP600I [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP600I [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP610 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP610 [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610I குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP610I [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP610I [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP610T குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP610T [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EP610T [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300mil
Altera EP900 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP900 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP900I குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP900I [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP910 குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP910 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP910I குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP910I [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP910T குறிப்பு: புரோகிராமரின் ZIF சாக்கெட்டில்
Altera EP910T [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EP1800 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ஏப்ரல்லாக்
Altera EP1800 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1800I [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ஏப்ரல்லாக்
Altera EP1800I [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1810 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ஏப்ரல்லாக்
Altera EP1810 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1810I [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ஏப்ரல்லாக்
Altera EP1810I [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1810T [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ஏப்ரல்லாக்
Altera EP1810T [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EP1830 [PGA68] 68PG-40D-Z-1800;ஏப்ரல்லாக்
Altera EP1830 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-2
Altera EPM3032A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3032A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3032A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3032A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3064A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM3064A [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3064A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3064A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3064A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3128A [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3128A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3128A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3128A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3128A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3256A [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3256A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3256A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3256A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3256A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3512A [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [PQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM3512A [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM3512A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3512A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM3512A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM5032 PLD-1 தொகுதி
Altera EPM5032 [PLCC28] PLD-1 தொகுதி + DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EPM5032A PLD-1 தொகுதி
Altera EPM5032A [PLCC28] PLD-1 தொகுதி + DIL28/PLCC28 ZIF
Altera EPM5064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF PLD-1
Altera EPM5064A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF PLD-1
Altera EPM7032 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032 [PQFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032AE (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032AE (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032AE (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032AE 7032S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF ஆக
7032S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF ஆக Altera EPM7032AE
Altera EPM7032AE 7032S (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032B [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48](ஜாம்) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [TQFP48](SVF) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49](ஜாம்) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B [UBGA49](SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7032B (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032B (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032B (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7032S 7032 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF ஆக
Altera EPM7032S 7032 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7032V [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7032V [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49](ஜாம்) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [UBGA49](SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7064AE [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064AE (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064AE (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064AE (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
Altera EPM7064AE 7064S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF ஆக
Altera EPM7064AE 7064S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF ஆக
Altera EPM7064AE 7064S (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064B [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48](ஜாம்) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP48](SVF) DIL48/TQFP48-1 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49](ஜாம்) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [UBGA49](SVF) BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7064B [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7064B [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064B (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064B (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064B (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064S [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [TQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84](JTAG) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7064S [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7064S 7064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
Altera EPM7064S 7064 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
Altera EPM7064S 7064 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S 7064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7064S 7064 [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7096 [PLCC68] DIL48/PLCC68 ZIF PLD-1
Altera EPM7096 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7096 [PQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128A [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7128A [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128AE [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7128AE [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7128AE (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128AE (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128AE (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
Altera EPM7128B [UBGA49] BGA-0461/0462 = BGA-Bottom-36 + BGA-Top-56 ZIF
Altera EPM7128B [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7128B [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7128B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7128B (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128B (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128B (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128E [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128E 7128 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128E [PQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-4
Altera EPM7128S [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [PQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PQFP100](ஜாம்) DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [PQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-5
Altera EPM7128S [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-3
Altera EPM7128S [TQFP100](JTAG) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7128S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7128S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7160S [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7160S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7160S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7192S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7192S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256A [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [PQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256AE [FBGA100] BGA-0502/0581 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM7256AE [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7256AE (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256AE (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256AE (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
Altera EPM7256B [TQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7256B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7256B (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256B (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256B (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7256S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7512AE [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512AE [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE [FBGA256](ஜாம்) BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE [FBGA256](SVF) BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512AE (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7512AE (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7512AE (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
Altera EPM7512B [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [PQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-1
Altera EPM7512B [FBGA256] BGA-0502/0453 = BGA-Bottom-43 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM7512B (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7512B (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM7512B (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9320 [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320 [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9320 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9320A [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320A [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-6
Altera EPM9320A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9320A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9400 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9400 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9480 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9480 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9560 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9560 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9560A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM9560A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM240 [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM240 [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM240 [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 [TQFP100](ஜாம்) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM240 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM240 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM240G [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM240G [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM240G [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G [TQFP100](ஜாம்) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM240G (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM240G (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM240G (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM570 [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM570 [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM570 [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP100](ஜாம்) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570 [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 [FBGA256](ஜாம்) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 [FBGA256](SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM570 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM570 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM570G [FBGA100] BGA-0620/0581 = BGA-Bottom-38 + BGA-Top-71 ZIF
Altera EPM570G [MBGA100] BGA-0643/0642 = BGA-Bottom-42 + BGA-Top-106 ZIF
Altera EPM570G [TQFP100] DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP100](ஜாம்) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP100](SVF) DIL48/QFP100 ZIF PLD-2
Altera EPM570G [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM570G [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G [FBGA256](ஜாம்) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G [FBGA256](SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM570G (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM570G (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM570G (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
Altera EPM1270 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-3
Altera EPM1270 [FBGA256] BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM1270 [FBGA256](ஜாம்) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
Altera EPM1270 [FBGA256](SVF) BGA-0452/0453 = BGA-Bottom-32 + BGA-Top-44 ZIF
அல்டெரா