பிசிபி லேஅவுட், பிசிபி நகல், பிசிபி தலைகீழ்

PCB குளோன், PCB ஃபேப்ரிகேஷன், SMT செயலாக்கம்,

அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு அசெம்பிளி மற்றும் வெகுஜன உற்பத்தி

MCU ரிவர்ஸ், MCU அட்டாக், IC கிராக், IC டிக்ரிபெரிங்

page_banner

டல்லாஸ் சிப் அன்லாக்

டல்லாஸ் சிப் அன்லாக் கிராக் டிக்ரிப்ஷன் தொடர்:

DS1258AB DS1258Y DS1258W DS1213B (2Kx8) DS1213B (8Kx8)DS1213C (8Kx8) DS1213C(32Kx8) DS1220AB DS1220AD DS1220Y

DS1225AB DS1225AD DS1225Y DS1230AB DS1230YDS1230WDS1235AB DS1235Y DS1243Y DS1244YDS1245AB DS1245Y DS1248Y

DS1248W DS1249ABDS1249Y DS1250AB DS1250Y DS1250W DS1251YDS1251W DS1265AB DS1265Y DS1265W DS1270ABDS1270Y

DS1270W DS1286 DS1287A DS12887DS12887A DS12C887 DS1543 DS1543W DS1553DS1553W DS1554 DS1613C DS1613D DS1630Y

DS1630ABDS1642 DS1643 DS1644 DS1645Y DS1645AB DS1646DS1647 DS1650Y DS1650AB DS1687-5 DS1687-3 DS17287-3DS17287-5

DS1730Y DS1742 DS1742W DS1743 DS1743WDS1744 DS1744W DS1745Y DS1746 DS1747 DS1747WDS1750Y DS17487-3 DS17487-5

DS17887-3 DS17887-5

DS1620 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200மில்
DS1621
DS1621 [SO8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS1621 [SO8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200மில்
DS1621 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1631
DS1631 [SO8-150] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS1631 [SO8-200] DIL16/SOIC16 ZIF 200மில்
DS1631 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120மில்
DS1631A [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120மில்
DS1731 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120மில்
DS1631 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1631A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1731 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1821 [PR35]
DS1821 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200மில்
DS18B20 [TO-92]
DS18B20 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS18B20 [SSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120மில்
DS1848 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS2401 [TO-92]
DS2431 [TO-92]
DS2431 [TSOC6] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS2432 [TSOC6] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS28E01-100 [TSOC6] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS28E04-100 [SOIC16] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
DS1971 DS1402D-DR8;
DS1973 DS1402D-DR8;
DS1982 DS1402D-DR8;
DS1985 DS1402D-DR8;
DS2430A [TO-92]
DS2430A [TSOC6] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS2433 [PR-35]
DS2433 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200மில்
DS2502 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS2502 [TO-92]
DS2502 [TSOC6] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS2505 [TO-92]
DS2505 [TSOC6] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
DS2506 [PR-35]
DS2506 [SOIC8] DIL16/SOIC16 ZIF 200மில்
DS87C520
DS87C520 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
DS87C520 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
DS87C530 [PLCC52] DIL40/PLCC52 ZIF DS87C530
DS87C550 [PLCC68] DIL40/PLCC68 ZIF DS87C550
DS89C420 rev.Ax
DS89C420 rev.Ax [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
DS89C420 rev.Ax [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
DS89C420 rev.B4->
DS89C420 rev.B4-> [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
DS89C420 rev.B4-> [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
DS89C430
DS89C430 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
DS89C430 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
DS89C440
DS89C440 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
DS89C440 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
DS89C450
DS89C450 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
DS89C450 [TQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

DS1845 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS1846 [TSSOP20] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS1847 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS1855 [TSSOP14] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS1881 [SO16] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
DS1881 [TSSOP16] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS1882 [SO16] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
DS1882 [TSSOP16] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS3903 [TSSOP20] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS3904 [MSOP8] DIL8/SSOP8 ZIF 120மில்
DS3905 [MSOP10] DIL10/SSOP10 ZIF 120மில்
DS3930 [TSSOP20] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
DS1845 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1846 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1847 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1855 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1881 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1882 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS3903 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS3904 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS3905 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS3930 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
DS1620