பிசிபி லேஅவுட், பிசிபி நகல், பிசிபி தலைகீழ்

PCB குளோன், PCB ஃபேப்ரிகேஷன், SMT செயலாக்கம்,

அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு அசெம்பிளி மற்றும் வெகுஜன உற்பத்தி

MCU ரிவர்ஸ், MCU அட்டாக், IC கிராக், IC டிக்ரிபெரிங்

page_banner

MDT ஐசி கிராக்

MDT2 சிப் அன்லாக் தொடர்

MDT2 சிப் அன்லாக் தொடர்:
10P05
10P05 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P05 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P10
10P10 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P10 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P20
10P20 [SOP28] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P20 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P21 [DIP18]
10P21 [டிஐபி20]
10P21 [டிஐபி22]
10P21 [DIP24]
10P21 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P21 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P21 [SOP24] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P22 [DIP18]
10P22 [டிஐபி20]
10P22 [டிஐபி22]
10P22 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P22 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P22 [SOP24] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P23 [DIP18]
10P23 [டிஐபி20]
10P23 [டிஐபி22]
10P23 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P23 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P23 [SOP24] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P41A1
10P41A1 [SOP16] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P41A2
10P41A2 [SOP16] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P41A1 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P41A2 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P43 [DIP18]
10P43 [டிஐபி20]
10P43 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P43 [SOP20] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P43 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P55A1
10P55A2
10P55A3
10P55A4
10P55B1
10P55B2
10P55B3
10P55B4
10P55A1 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55A2 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55A3 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55A4 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55B1 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55B2 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55B3 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55B4 [SOP14] DIL16/SOIC16 ZIF 150மில்
10P55A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P55B (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P56A1
10P56A2
10P56A3
10P56A4
10P56A1 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P56A2 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P56A3 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P56A4 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P56 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P61
10P61 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P61 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P62
10P62 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P62 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P62 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P621
10P621 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P621 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P621 (ISP)
10P64
10P64 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P64 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
10P64 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P65 [டிஐபி18]
10P65 [டிஐபி42]
10P65 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
10P65 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600mil
10P65A1 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P65A2 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P65 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P651
10P651 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P651 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
10P651 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P72
10P72 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P72 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P72 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P721
10P721 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P721 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P721 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P73
10P73 [SOP28] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
10P73 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
10P73 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
10P74
10P74 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF
10P74 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
10P74 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
2005
2005 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
2005 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
2010
2010 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
2010 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
2020
2020 [SOP28] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
2020 [SSOP28] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
2030
2030 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
2030 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
2050
2050 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
2050 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
2051
2051 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
2051 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்
2060
2060 [SOP18] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
2060 [SSOP20] DIL34/SSOP34 ZIF 200மில்