பிசிபி லேஅவுட், பிசிபி நகல், பிசிபி தலைகீழ்

PCB குளோன், PCB ஃபேப்ரிகேஷன், SMT செயலாக்கம்,

அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு அசெம்பிளி மற்றும் வெகுஜன உற்பத்தி

MCU ரிவர்ஸ், MCU அட்டாக், IC கிராக், IC டிக்ரிபெரிங்

page_banner

NEC சிப் கிராக்

NEC மறைகுறியாக்கத் தொடர் / NEC அன்லாக் தொடர்:

uPD78F0132H [LQFP64 10x10] DIL40/QFP64-4 ZIF -1

uPD78F0132H [TQFP64 12x12] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0132H [LQFP64 14x14] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0133H [LQFP64 10x10] DIL40/QFP64-4 ZIF -1

uPD78F0133H [TQFP64 12x12] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0133H [LQFP64 14x14] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0134H [LQFP64 10x10] DIL40/QFP64-4 ZIF -1

uPD78F0134H [TQFP64 12x12] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0134H [LQFP64 14x14] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0136H [LQFP64 10x10] DIL40/QFP64-4 ZIF -1

uPD78F0136H [TQFP64 12x12] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0136H [LQFP64 14x14] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0138H [LQFP64 10x10] DIL40/QFP64-4 ZIF -1

uPD78F0138H [TQFP64 12x12] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0138H [LQFP64 14x14] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0138HD [LQFP64 10x10] DIL40/QFP64-4 ZIF -1

uPD78F0138HD [TQFP64 12x12] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0138HD [LQFP64 14x14] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0138 [LQFP64 10x10] DIL40/QFP64-4 ZIF -1

uPD78F0138 [LQFP64 14x14] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0138 [TQFP64] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0138 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0500 [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0500 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0501 [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0501 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0502 [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0502 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0503 [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0503D [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0503 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0511 [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F0511 [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F0511 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0512 [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F0512 [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F0512 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0513 [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F0513 [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F0513D [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F0513 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0514 [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F0514 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0515 [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F0515D [LQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F0515 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0531 [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0531 [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0531 [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0531 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0532 [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0532 [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0532 [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0532 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0533 [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0533 [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0533 [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0533 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0534 [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0534 [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0534 [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0534 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0535 [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0535 [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0535 [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0535 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0536 [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0536 [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0536 [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0536 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0537 [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0537 [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0537 [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0537D [LQFP64 10x10] DIL48/QFP64-4 ZIF -2

uPD78F0537D [LQFP64 12x12] DIL48/QFP64-2 ZIF -2

uPD78F0537D [LQFP64 14x14] DIL48/QFP64-3 ZIF -2

uPD78F0537 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0988A [QFP64] DIL40/QFP64-1 ZIF-CS -1

uPD78F4218A [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -5

uPD78F4218A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F4218AY [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -5

uPD78F4218AY (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9046 [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F9116A

uPD78F9116A [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9116A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9116B [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9116B (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9136A [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9136A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9136B [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9136B (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9177 [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F9177 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600மில்

uPD78F9177Y [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F9177Y [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600மில்

uPD78F9177Y [TQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F9177A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9177A [QFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F9177A [TQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F9177AY (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9177AY [QFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F9177AY [TQFP48] DIL48/TQFP48-1 ZIF

uPD78F9189 [SDIP32] DIL32/SDIP32 ZIF 400மில்

uPD78F9200 [SSOP10] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்

uPD78F9201 [SSOP10] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்

uPD78F9202 [SSOP10] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்

uPD78F9210 [SSOP16] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்

uPD78F9211 [SSOP16] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்

uPD78F9212 [SSOP16] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்

uPD78F9221 [SSOP20] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9222 [SSOP20] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9232 [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9234 [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F9852 [QFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F9852 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F9418A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

D8741A

uPD8748

uPD8748H

uPD8749H

uPD8048

uPD80C48

uPD8049

uPD75P008CU

uPD75P008GB [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF

uPD446

uPD4364

uPD43256

uPD43256B

uPD43256B [SOP28] DIL44/SOIC44 ZIF-CS

uPD43256B [TSOP28] DIL28/TSOP28 ZIF 11.8mm

uPD431000

uPD431000A

uPD431000A [SOP32] DIL44/SOIC44 ZIF-CS

uPD431000A [TSOP32] DIL32/TSOP32 ZIF 18.4mm

uPD431999

uPD434000

8755A

uPD2716

uPD2732

uPD2732A

uPD2764

uPD27C64

uPD27C64A

uPD27128

uPD27C128

uPD27C128A

uPD27256

uPD27256A

uPD27C256

uPD27C256A

uPD27C256A [SOIC28] DIL28/SOIC28 ZIF 330மில்

uPD27512

uPD27C512

uPD27C512 [SOIC28] DIL28/SOIC28 ZIF 330மில்

uPD27C1000

uPD27C1000A

uPD27C1001A

uPD27C1001A [SOP32] DIL44/SOIC44 ZIF-CS

uPD27C2001

uPD27C2001 [SOP32] DIL44/SOIC44 ZIF-CS

uPD27C4001

uPD27C8001

uPD27C1024

uPD27C1024A

uPD27C4000

uPD27C4000 [SOP40] DIL44/SOIC44 ZIF-CS

uPD27C4096

uPD27C8000

uPD27C8000 [PSOP44] DIL44/PSOP44 ZIF 600மில்

uPD2804

uPD28C64

uPD28C64 [SOIC28] DIL28/SOIC28 ZIF 330மில்

uPD28C256

PD29F008Lxx-xxxB [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm

PD29F008Lxx-xxxT [TSOP40] DIL40/TSOP40 ZIF 18.4mm

uPD29F032204-AT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032204-AB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032204-BT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032204-BB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032203-AT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032203-AB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032203-BT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032203-BB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032202-AT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032202-AB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032202-BT [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD29F032202-BB [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm

uPD6252

uPD6253

uPD6254

uPD70F3017A [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -2

uPD70F3017A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD70F3033A [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -2

uPD70F3033AY [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -2

uPD70F3079A [LQFP100] DIL48/QFP100-1 ZIF -3

uPD70F3079A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD70F3114 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3114 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD70F3261 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3261Y [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3263 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3263Y [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3271 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3271Y [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3273 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3273Y [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3281 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3281Y [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3283 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3283Y [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3715 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3716 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3717 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3718 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD70F3719 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -1

uPD75P0016 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600mil

uPD75P0016 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF

uPD75P0076 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600mil

uPD75P0116 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600மில்

uPD75P0116 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF

uPD75P068 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600mil

uPD75P068 [QFP44] DIL44/TQFP44-2 ZIF

uPD75P54

uPD75P54 [SOP20] DIL44/SOIC44 ZIF-CS

uPD75P64

uPD75P64 [SOP20] DIL44/SOIC44 ZIF-CS

uPD78P014 DIL32/SDIP64 ZIF 78K-1

uPD78P014Y DIL32/SDIP64 ZIF 78K-1

uPD78P014FY DIL32/SDIP64 ZIF 78K-1

uPD78P014 [QFP64] DIL48/QFP64-1 ZIF-CS 78K-1

uPD78P014Y [QFP64] DIL48/QFP64-1 ZIF-CS 78K-1

uPD78P014FY [QFP64] DIL48/QFP64-1 ZIF-CS 78K-1

uPD78P018Y DIL32/SDIP64 ZIF 78K-1

uPD78P018FY DIL32/SDIP64 ZIF 78K-1

uPD78P018Y [QFP64] DIL48/QFP64-1 ZIF-CS 78K-1

uPD78P018FY [QFP64] DIL48/QFP64-1 ZIF-CS 78K-1

uPD78P054 [QFP80] DIL32/QFP80 ZIF 78P05x

uPD78P054 [TQFP80] DIL32/TQFP80 ZIF 78P05x

uPD78P064 [QFP100 14x20] DIL48/QFP100 ZIF-CS -4

uPD78P064Y [QFP100 14x20] DIL48/QFP100 ZIF-CS -4

uPD78P064B [QFP100 14x20] DIL48/QFP100 ZIF-CS -4

uPD78P083 [SDIP42] DIL42/SDIP42 ZIF 600மில்

uPD78P083 [QFP44-1] DIL44/TQFP44-2 ZIF

uPD78P083 [QFP44-2] DIL44/TQFP44-3 ZIF

uPD78P0308 [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -6

uPD78P0308 [QFP100 14x20] DIL48/QFP100 ZIF-CS -4

uPD78P0308Y [LQFP100] DIL48/QFP100 ZIF -6

uPD78P0308Y [QFP100 14x20] DIL48/QFP100 ZIF-CS -4

uPD78F0034A (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0034A [LQFP64] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0034A [QFP64] DIL40/QFP64-1 ZIF-CS -1

uPD78F0034A [TQFP64] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0034AY (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0034AY [LQFP64] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0034AY [QFP64] DIL40/QFP64-1 ZIF-CS -1

uPD78F0034AY [SDIP64] DIL48/SDIP64 ZIF -2

uPD78F0034AY [TQFP64] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0034B (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0034B [QFP64] DIL40/QFP64-1 ZIF-CS -1

uPD78F0034B [LQFP64] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0034B [TQFP64] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0034BY (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0034BY [QFP64] DIL40/QFP64-1 ZIF-CS -1

uPD78F0034BY [LQFP64] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0034BY [TQFP64] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0078 [QFP64] DIL40/QFP64-1 ZIF-CS -1

uPD78F0078 [LQFP64] DIL40/QFP64-3 ZIF -1

uPD78F0078 [TQFP64] DIL40/QFP64-2 ZIF-CS -1

uPD78F0078 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0103 [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0103 (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0101H [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0101H (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0102H [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0102H (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0103H [SSOP30] DIL44/SSOP44 ZIF 240மில்

uPD78F0103H (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0112H [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F0112H (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0113H [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F0113H (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0114H [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F0114H (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக

uPD78F0114HD [LQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF

uPD78F0114HD (ISP-SPI) குறிப்பு: ISP கான்டர் வழியாக