பிசிபி லேஅவுட், பிசிபி நகல், பிசிபி தலைகீழ்

PCB குளோன், PCB ஃபேப்ரிகேஷன், SMT செயலாக்கம்,

அச்சிடப்பட்ட சர்க்யூட் போர்டு அசெம்பிளி மற்றும் வெகுஜன உற்பத்தி

MCU ரிவர்ஸ், MCU அட்டாக், IC கிராக், IC டிக்ரிபெரிங்

page_banner

XILINX சிப் கிராக்

Xilinx XCS40XL-4BG256C அன்லாக் தொடர்:

XC9536 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536 [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536 [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536 [CSP48] BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536 [CSP48](ஜாம்) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536 [CSP48](SVF) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9536 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9536XL [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536XL [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536XL [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536XL [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536XL [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536XL [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536XL [CSP48] BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536XL [CSP48](ஜாம்) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536XL [CSP48](SVF) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536XL [VQFP64] DIL48/QFP64 ZIF PLD-1
XC9536XL [VQFP64](ஜாம்) DIL48/QFP64 ZIF PLD-1
XC9536XL [VQFP64](SVF) DIL48/QFP64 ZIF PLD-1
XC9536XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9536XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XC9536XV [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536XV [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536XV [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9536XV [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536XV [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536XV [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9536XV [CSP48] BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536XV [CSP48](ஜாம்) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536XV [CSP48](SVF) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9536XV (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9536XV (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XC9572 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572 [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572 [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-2
XC9572 [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-2
XC9572 [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-2
XC9572 [PQFP100] DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC9572 [PQFP100](ஜாம்) DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC9572 [PQFP100](SVF) DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC9572 [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572 [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572 [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9572 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9572XL [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572XL [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572XL [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572XL [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9572XL [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9572XL [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9572XL [CSP48] BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9572XL [CSP48](ஜாம்) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9572XL [CSP48](SVF) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9572XL [VQFP64] DIL48/QFP64 ZIF PLD-1
XC9572XL [VQFP64](ஜாம்) DIL48/QFP64 ZIF PLD-1
XC9572XL [VQFP64](SVF) DIL48/QFP64 ZIF PLD-1
XC9572XL [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572XL [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572XL [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9572XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9572XV [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572XV [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572XV [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC9572XV [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9572XV [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9572XV [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC9572XV [CSP48] BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9572XV [CSP48](ஜாம்) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9572XV [CSP48](SVF) BGA-0458/0462 = BGA-Bottom-33 + BGA-Top-56 ZIF
XC9572XV [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572XV [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572XV [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC9572XV (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC9572XV (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XC95108 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-2
XC95108 [PLCC84](ஜாம்) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-2
XC95108 [PLCC84](SVF) DIL48/PLCC84 ZIF PLD-2
XC95108 [PQFP100] DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC95108 [PQFP100](ஜாம்) DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC95108 [PQFP100](SVF) DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC95108 [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95108 [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95108 [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95108 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95108 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XC95144 [PQFP100] DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC95144 [PQFP100](ஜாம்) DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC95144 [PQFP100](SVF) DIL48/PQFP100 ZIF PLD-1
XC95144 [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144 [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144 [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95144 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95144XL [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144XL [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144XL [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144XL [CSP144] BGA-0745/0746 = BGA-Bottom-80 + BGA-Top-115 ZIF
XC95144XL [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95144XL [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95144XL [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95144XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95144XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95144XV [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144XV [TQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144XV [TQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC95144XV [CSP144] BGA-0745/0746 = BGA-Bottom-80 + BGA-Top-115 ZIF
XC95144XV [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95144XV [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95144XV [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95144XV (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95144XV (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95216 [HQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95216 [HQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95216 [HQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95216 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95216 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95288 [HQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95288 [HQFP208](ஜாம்) DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95288 [HQFP208](SVF) DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95288 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95288 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95288XL [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95288XL [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95288XL [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95288XL [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95288XL [FTBGA256] BGA-0529/0453 = BGA-Bottom-45 + BGA-Top-44 ZIF
XC95288XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95288XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95288XV [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95288XV [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95288XV [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC95288XV [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-3
XC95288XV [FTBGA256] BGA-0529/0453 = BGA-Bottom-45 + BGA-Top-44 ZIF
XC95288XV (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC95288XV (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3032 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3032 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3032XL [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3032XL [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3032XL [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3032XL [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3032XL [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3032XL [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3032XL [CSP48] BGA-0459/0462 = BGA-Bottom-34 + BGA-Top-56 ZIF
XCR3032XL [CSP48](ஜாம்) BGA-0459/0462 = BGA-Bottom-34 + BGA-Top-56 ZIF
XCR3032XL [CSP48](SVF) BGA-0459/0462 = BGA-Bottom-34 + BGA-Top-56 ZIF
XCR3032XL (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XCR3032XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3032XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3064 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3064 [PLCC68] DIL48/PLCC68 PZx064
XCR3064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
XCR3064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 PZx064/128
XCR3064XL [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3064XL [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3064XL [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XCR3064XL [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3064XL [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3064XL [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR3064XL [CSP48] BGA-0459/0462 = BGA-Bottom-34 + BGA-Top-56 ZIF
XCR3064XL [CSP48](ஜாம்) BGA-0459/0462 = BGA-Bottom-34 + BGA-Top-56 ZIF
XCR3064XL [CSP48](SVF) BGA-0459/0462 = BGA-Bottom-34 + BGA-Top-56 ZIF
XCR3064XL [CP56] BGA-0558/0559 = BGA-Bottom-20 + BGA-Top-43 ZIF-CS
XCR3064XL [VQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XCR3064XL [VQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XCR3064XL [VQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XCR3064XL (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3064XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3064XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3128 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
XCR3128 [PLCC84] DIL48/PLCC84 PZx064/128
XCR3128 [VQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XCR3128XL [VQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XCR3128XL [VQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XCR3128XL [VQFP100](SVF) DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XCR3128XL [CSP144] BGA-0829/0746 = BGA-Bottom-70 + BGA-Top-115 ZIF
XCR3128XL [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3128XL [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3128XL [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3128XL (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3128XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3128XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XCR3256XL [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3256XL [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3256XL [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3256XL [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-4
XCR3256XL [FTBGA256] BGA-0528/0453 = BGA-Bottom-44 + BGA-Top-44 ZIF
XCR3256XL (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XCR3256XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3256XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3384XL [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3384XL [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3384XL [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-4
XCR3384XL [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-4
XCR3384XL [FTBGA256] BGA-0528/0453 = BGA-Bottom-44 + BGA-Top-44 ZIF
XCR3384XL (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3384XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3384XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XCR3512XL [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-4
XCR3512XL [FTBGA256] BGA-0528/0453 = BGA-Bottom-44 + BGA-Top-44 ZIF
XCR3512XL (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XCR3512XL (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR3512XL (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR5032 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XCR5032 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR5064 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XCR5064 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR5064 [PLCC68] DIL48/PLCC68 PZx064
XCR5064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
XCR5064 [PLCC84] DIL48/PLCC84 PZx064/128
XCR5064C [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XCR5064C [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XCR5128 [PLCC84] DIL48/PLCC84 ZIF PLD-1
XCR5128 [PLCC84] DIL48/PLCC84 PZx064/128
XCR5128 [VQFP100] DIL48/TQFP100-2 ZIF PLD-1
XC3S200AN [FTBGA256] BGA-0754/0453 = BGA-Bottom-79 + BGA-Top-44 ZIF
JTAG சங்கிலி (ISP-ஜாம்) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
JTAG சங்கிலி (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C128 [VQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C128 [VQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C128 [VQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C128 [CP132] BGA-0571/0575 = BGA-Bottom-48 + BGA-Top-87 ZIF-CS
XC2C128 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C128 [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C128 [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C128 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C128 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C128 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C256 [VQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C256 [VQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C256 [VQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C256 [CP132] BGA-0571/0575 = BGA-Bottom-48 + BGA-Top-87 ZIF-CS
XC2C256 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C256 [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C256 [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C256 [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-2
XC2C256 [FTBGA256] BGA-0540/0453 = BGA-Bottom-47 + BGA-Top-44 ZIF
XC2C256 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C256 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C256 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XC2C384 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C384 [TQFP144](ஜாம்) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C384 [TQFP144](SVF) DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XC2C384 [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-2
XC2C384 [FTBGA256] BGA-0540/0453 = BGA-Bottom-47 + BGA-Top-44 ZIF
XC2C384 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C384 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C384 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C512 [PQFP208] DIL48/QFP208 ZIF PLD-2
XC2C512 [FTBGA256] BGA-0540/0453 = BGA-Bottom-47 + BGA-Top-44 ZIF
XC2C512 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C512 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C512 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு XC2C64 வழியாக [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C64 [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C64 [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C64 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C64 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C64 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C64 [CP56] BGA-0558/0559 = BGA-Bottom-20 + BGA-Top-43 ZIF-CS
XC2C64 [VQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C64 [VQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C64 [VQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C64 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C64 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C64 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XC2C64A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C64A [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C64A [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C64A [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C64A [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C64A [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C64A [QFG48] DIL48/QFN48 ZIF-CS
XC2C64A [QFG48](ஜாம்) DIL48/QFN48 ZIF-CS
XC2C64A [QFG48](SVF) DIL48/QFN48 ZIF-CS
XC2C64A [CP56] BGA-0558/0559 = BGA-Bottom-20 + BGA-Top-43 ZIF-CS
XC2C64A [VQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C64A [VQFP100](ஜாம்) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C64A [VQFP100](SVF) DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XC2C64A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C64A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C64A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC1718D
XC1718D [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1718L
XC1718L [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1736A
XC1736D
XC1736D [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1736E
XC1736E [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1736E [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1736E [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1736L
XC1736L [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1736L [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1765D
XC1765D [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1765E
XC1765E [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1765E [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1765E [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1765EL
XC1765EL [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1765EL [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1765EL [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1765L
XC1765L [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1765L [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1765X
XC1765X [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC1765X [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17128D
XC17128D [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17128E
XC17128E [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17128E [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17128EL
XC17128EL [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17128EL [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17128L
XC17128L [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17128X
XC17128X [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17256D
XC17256D [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17256E
XC17256E [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17256E [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17256EL
XC17256EL [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17256EL [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17256L
XC17256L [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17256X
XC17256X [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17512L
XC17512L [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17512L [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC1701
XC1701 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1701 [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC1701L
XC1701L [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC1701L [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC1702L [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC1702L [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC1704L [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC1704L [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC17S05
XC17S05 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S05L
XC17S05L [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S05L [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S05XL
XC17S05XL [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S10
XC17S10 [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S10L
XC17S10XL
XC17S10XL [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S20
XC17S20 [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S20L
XC17S20XL
XC17S20XL [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S30
XC17S30 [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S30L
XC17S30XL
XC17S30XL [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S40
XC17S40 [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S40L
XC17S40L [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S40XL
XC17S40XL [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S50L
XC17S50L [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S50XL
XC17S50XL [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S100L
XC17S100L [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S100XL
XC17S100XL [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S150L
XC17S150L [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S150XL
XC17S150XL [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S15A
XC17S15A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S15A [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S30A
XC17S30A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S30A [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S50A
XC17S50A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S50A [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S100A
XC17S100A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S100A [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S150A
XC17S150A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S150A [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC17S200A
XC17S200A [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17S200A [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC17S300A [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC17V01 [SOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17V01 [VOIC8] DIL8/SOIC8 ZIF 150மில்
XC17V01 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17V01 [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC17V02 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17V02 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC17V02 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC17V04 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC17V04 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC17V04 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC17V08 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC17V08 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC17V16 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC17V16 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V128 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V128 [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC18V128 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V256 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V256 [PLCC20](ஜாம்) DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V256 [PLCC20](SVF) DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V256 [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC18V256 [SOIC20](ஜாம்) DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC18V256 [SOIC20](SVF) DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC18V256 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V256 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V256 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V256 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V256 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V256 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V512 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V512 [PLCC20](ஜாம்) DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V512 [PLCC20](SVF) DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V512 [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XC18V512 [SOIC20](ஜாம்) DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC18V512 [SOIC20](SVF) DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC18V512 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V512 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V512 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V512 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V512 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V512 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V01 [PLCC20] DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V01 [PLCC20](ஜாம்) DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V01 [PLCC20](SVF) DIL20/PLCC20 ZIF
XC18V01 [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC18V01 [SOIC20](ஜாம்) DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC18V01 [SOIC20](SVF) DIL20/SOIC20 ZIF 300மில்
XC18V01 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V01 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V01 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V01 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V01 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V01 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V02 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC18V02 [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC18V02 [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC18V02 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V02 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V02 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V02 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V02 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V02 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V04 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC18V04 [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC18V04 [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC18V04 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V04 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V04 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC18V04 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V04 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC18V04 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF01S [TSSOP20] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF01S [TSSOP20](ஜாம்) DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF01S [TSSOP20](SVF) DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF01S (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF01S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF01S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF02S [TSSOP20] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF02S [TSSOP20](ஜாம்) DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF02S [TSSOP20](SVF) DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF02S (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF02S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF02S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF04S [TSSOP20] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF04S [TSSOP20](ஜாம்) DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF04S [TSSOP20](SVF) DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCF04S (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF04S (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF04S (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF08P [TFBGA48] BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF08P [TFBGA48](ஜாம்) BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF08P [TFBGA48](SVF) BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF08P [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF08P [TSOP48](ஜாம்) DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF08P [TSOP48](SVF) DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF08P (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF08P (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF16P [TFBGA48] BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF16P [TFBGA48](ஜாம்) BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF16P [TFBGA48](SVF) BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF16P [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF16P [TSOP48](ஜாம்) DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF16P [TSOP48](SVF) DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF16P (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF16P (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XCF32P [TFBGA48] BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF32P [TFBGA48](ஜாம்) BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF32P [TFBGA48](SVF) BGA-0400/0241 = BGA-Bottom-22 + BGA-Top-1 ZIF-CS
XCF32P [TSOP48] DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF32P [TSOP48](ஜாம்) DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF32P [TSOP48](SVF) DIL48/TSOP48 ZIF 18.4mm
XCF32P (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCF32P (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக
XQ1701L [SOIC20] DIL20/SOIC20 ZIF 300mil
XQ1701L [CC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XQR1701L [CC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XQ1704L [CC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XQ1704L [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XQ17V16 [CC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XQ17V16 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XQ18V04 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XQ18V04 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XQR17V16 [CC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XQR17V16 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XQR18V04 [CC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XQR18V04 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XCR22LV10
XCR22LV10 [TSSOP24] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCR22LV10 [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
XCR22LV10 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
XCR22V10
XCR22V10 [TSSOP24] DIL24/TSSOP24 ZIF 170மில்
XCR22V10 [SOIC24] DIL28/SOIC28 ZIF 300மில்
XCR22V10 [PLCC28] DIL28/PLCC28 ZIF
XA2C32A [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XA2C32A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XA2C64A [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XA2C64A [VQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XA2C64A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XA2C128 [VQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XA2C128 [CP132] BGA-0571/0575 = BGA-Bottom-48 + BGA-Top-87 ZIF-CS
XA2C128 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XA2C256 [VQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XA2C256 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XA2C256 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XA2C384 [TQFP144] DIL48/QFP144 ZIF PLD-2
XA2C384 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XA9536XL [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XA9572XL [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XA9572XL [VQFP64] DIL48/QFP64 ZIF PLD-1
XA9572XL [TQFP100] DIL48/TQFP100 ZIF PLD-2
XA95144XL [CSP144] BGA-0745/0746 = BGA-Bottom-80 + BGA-Top-115 ZIF
XC2C32 [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C32 [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C32 [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C32 [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C32 [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C32 [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C32 [CP56] BGA-0558/0559 = BGA-Bottom-20 + BGA-Top-43 ZIF-CS
XC2C32 (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C32 (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C32 (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C32A [QFG32] DIL32/MLF32-1 ZIF-CS
XC2C32A [QFG32](ஜாம்) DIL32/MLF32-1 ZIF-CS
XC2C32A [QFG32](SVF) DIL32/MLF32-1 ZIF-CS
XC2C32A [PLCC44] DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C32A [PLCC44](ஜாம்) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C32A [PLCC44](SVF) DIL44/PLCC44 ZIF
XC2C32A [VQFP44] DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C32A [VQFP44](ஜாம்) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C32A [VQFP44](SVF) DIL44/TQFP44-1 ZIF
XC2C32A [CP56] BGA-0558/0559 = BGA-Bottom-20 + BGA-Top-43 ZIF-CS
XC2C32A (ISP) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C32A (ISP-Jam) குறிப்பு: ISP இணைப்பான் வழியாக
XC2C32A (ISP-SVF) குறிப்பு: ISP இணைப்பு வழியாக